CASE ONDERWIJS

Vraag van de klant

Een aantal onderwijsinstellingen vroeg ons om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van het bestuur in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hbo, beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Sturen, beheersen, verantwoorden en toezichthouden zijn immers cruciaal voor een zo efficiënt en effectief mogelijke realisatie van de doelstellingen van de instellingen. Daarnaast is essentieel dat de ‘checks and balances’ van de organisatie evenwichtig zijn vormgegeven. Niet alleen tussen raad van toezicht en bestuur, maar ook met externe stakeholders.

Aanpak

  • Voor het onderzoek ontwikkelde CG Advies samen met CBE een educational governance scan.
  • De scan bestaat uit veertig vragen over kwaliteit van het bestuur, intern toezicht en verantwoording van een instelling

Resultaat

  • De scan, die toegankelijk is met een inlogcode, geeft direct feedback over de sterke en zwakke kanten van ‘governance’.
  • Daarmee kregen de instellingen concrete aanknopingspunten aangereikt om te kunnen versterken, daar waar zij dat nodig achtten.
  • Met de scan konden de instellingen zich ook spiegelen aan hun collega-instellingen, doordat een benchmark wordt bijgehouden van de (gemiddelde) scores binnen de betreffende onderwijssector. Hiermee werd duidelijk welke relatieve positie de deelnemende instellingen innamen.

Contact

Heeft u interesse in onze diensten of bent u benieuwd naar wat wij concreet voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op of kom langs!

030-662 42 83

Wattbaan 51-11, 3439 ML Nieuwegein